प्रश्न मंजुषा- 12 (LTU Special)

LTU म्हणजे 'Large Taxpayer Unit' जी मोठ्या प्रमाणावरील करदात्यांसाठी 'एकल खिडकी योजना' म्हणून राबविली जाते.

1. पहिले LTU कोणत्या शहरात सुरु करण्यात आले?

A. दिल्ली
B. मुंबई
C. बंगळूर
D. चेन्नई-------------------------------------------------------------------------------------------

2. केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी कोणत्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात 'एकल खिडकी योजना' स्थापन करण्याची घोषणा केली?

A. 2005-06
B. 2006-07
C. 2008-09
D. 2009-10-------------------------------------------------------------------------------------------

3. LTU कोणत्या कायद्याअंतर्गत कार्यशील आहे?

A. कंपनी कायदा- 1956
B. सीमा शुल्क कायदा- 1944
C. आयकर कायदा- 1961
D. वित्त कायदा- 1994-------------------------------------------------------------------------------------------

4. LTU हे कोणत्या विभागाच्या अंतर्गत कार्य करते?

A. वित्त विभाग
B. सीमाशुल्क विभाग
C. वाणिज्य विभाग
D. महसूल विभाग-------------------------------------------------------------------------------------------

5. 'एकल खिडकी योजने'अंतर्गत खालीलपैकी कोणत्या कराचा भरणा LTU मध्ये करता येतो?

1- आयकर
2- सेवाकर
3- सीमाशुल्क

A. 1 & 2
B. 2 & 3
C. 1 & 3
D. 1, 2 & 3-------------------------------------------------------------------------------------------

Post a Comment

Previous Post Next Post