सुस्वागतम !!! MPSC Alert ह्या वेबसाईट वर आपले स्वागत आहे.

Jul 26, 2014

प्रश्न मंजुषा- 27

1. कार्यालयीन पत्रव्यवहारासाठी राज्य सरकारने कोणत्या संकेतस्थळाच्या वापरास बंदी घातली आहे?

अ. G mail
ब. Yahoo
क. Rediff

A. अ आणी ब
B. अ आणी क
C. फक्त अ
D. ब आणी क



-----------------------------------------------------------------------------

2. राज्य शासनाने सर्व विभागांना त्यांच्या नियोजित व अनियोजित अर्थसंकल्पाच्या किती टक्के रक्कम 'ई-प्रशासन' उपक्रमासाठी वापरणे बंधनकारक केले आहे?

A. 0.5%
B. 2%
C. 5%
D. 7.5%



-----------------------------------------------------------------------------

3. चुकीचे विधान ओळखा.


A. चंडी प्रकाश भट यांना 2013 चा गांधी शांतता पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
B. त्यांना 1982 साली रेमन मगसेसे पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
C. त्यांना 2005 साली पद्मविभूषण पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
D. सर्व विधाने बरोबर आहे.



-----------------------------------------------------------------------------

4. कोणता दिवस देशात 'राष्ट्रीय संख्याशास्त्र दिवस' म्हणून साजरा केला जातो?

A. 19 जून
B. 29 जून
C. 19 जुलै
D. 24 जून



----------------------------------------------------------------------------

5. राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्ताचा कार्यकाल किती असतो?

A. 5 वर्षे किवा वयाची 62 वर्षे पूर्ण होत पर्यंत
B. 5 वर्षे किवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होत पर्यंत
C. 6 वर्षे किवा वयाची 62 वर्षे पूर्ण होत पर्यंत
D. 6 वर्षे किवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होत पर्यंत



-----------------------------------------------------------------------------

6. ब्रोड गेज रेल्वेमार्गात दोन रुळामधील अंतर किती असते?

A. 1.50 मीटर
B. 1.67 मीटर
C. 0.67 मीटर
D. 1.25 मीटर



-----------------------------------------------------------------------------

7. 'वर्धा शैक्षणिक धोरण' कोणत्या वर्षीचे आहे?

A. 1928
B. 1932
C. 1937
D. 1938



-----------------------------------------------------------------------------

8. खालीलपैकी कोणता अर्थव्यवस्थेचा प्रकार नाही.

A. भांडवलवादी अर्थव्यवस्था
B. समाजवादी अर्थव्यवस्था
C. वित्तीय अर्थव्यवस्था
D. मिश्र अर्थव्यवस्था



-----------------------------------------------------------------------------

9. भारताने आपले पहिले औद्योगिक धोरण कोणत्या वर्षी जाहीर केले?

A. 1947
B. 1948
C. 1950
D. 1954



-----------------------------------------------------------------------------

10. खालीलपैकी कोणता अर्थसंकल्पाचा प्रकार नाही?

A. पारंपारिक अर्थसंकल्प
B. प्रगतीशील अर्थसंकल्प
C. निष्पादन अर्थसंकल्प
D. फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प



------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment