सुस्वागतम !!! MPSC Alert ह्या वेबसाईट वर आपले स्वागत आहे.

Apr 12, 2015

प्रश्न मंजुषा- 47

1. 'व्हाईट लेबल ए.टी.एम.' उभारणीसाठी रिझर्व बँकेची परवानगी मिळालेली पहिली कंपनी कोणती?

A. स्टेट बँक ऑफ इंडिया
B. आय.सी.आय.सी.आय. बँक
C. टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड
D. न्याशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया.-----------------------------------------------------------------------------

2. नागपुर विद्यापीठाचे नवनियुक्त कुलगुरू कोण?

A. डॉ. सिद्धार्थ पानेकर
B. डॉ. व्यंकटेश जाधव
C. डॉ. सिद्धार्थ काणे
D. डॉ. विलास सपकाळ-----------------------------------------------------------------------------

3. 2016 ची जागतिक शालेय क्रीडा स्पर्धा कोठे होत आहे?

Apr 8, 2015

प्रश्न मंजुषा- 46 (इंग्रजी व्याकरण Special)

English Grammer1. Fill in the Blank with suitable word. 

I have been _____ for a very long time.

A. Sick
B. ill
C. sicked
D. got ill
-----------------------------------------------------------------------------

2. Choose the correct alternative.

We must wait until the invigilator _____ the question paper.

A. give
B. will give
C. gives
D. would give
-----------------------------------------------------------------------------

3. Choose the imperative sentence from the following.

Apr 6, 2015

प्रश्न मंजुषा- 45

1. खालील विधाने पहा

अ. अखिल शर्मा यांना ब्रिटनचा 'फ़ोलिओ साहित्य पुरस्कार' प्राप्त झाला आहे.
ब. त्यांच्या 'फ्यामिली लाईफ' या कादंबरीला हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
क. ते भारतीय- अमेरिकी नागरिक आहेत.

A. अ. आणी ब. बरोबर
B. अ. आणी क. बरोबर
C. अ, ब. आणी क बरोबर
D. सर्व चूक-----------------------------------------------------------------------------

2. 'रूपे प्री -पेड कार्ड' खालील पैकी कुणाच्या सहकार्यातून सुरु करण्यात आले आहे?

अ. ITCTC
ब. NPCI
क. बँक ऑफ बरोदा
ड. युनियन बँक ऑफ इंडिया

A. वरीप पैकी सर्व
B. अ, ब. आणी क.
C. अ, ब. आणी ड.
D. फक्त अ. आणी ब.-----------------------------------------------------------------------------

3. कोणत्या दोन बलाढ्य औषध निर्माण कंपनीच्या विलीनिकरणाकरिता भारतीय नियामाकाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे?