Showing posts from May, 2015

प्रश्न मंजुषा- 49

1. जागतिक बँकेद्वारे सुरु करण्यात येणारी 'प्रो-प्युयर पर्यटन विकास योजना' अंतर्गत भारताच्य…

प्रश्न मंजुषा- 48

1. 3 रा इंडियन प्यानोरामा फिल्म फेस्टिवल कुठे पर पडला? A. न्यु दिल्ली B. मणिपूर C. शिलॉ…

Load More That is All